Pozvánka na náhradní členskou schůzi

Datum přidání: 15.12.2012 22:37:07

Pozvánka

na náhradní členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat ve středu 2. ledna 2013 od 20:00 hod

v garážových prostorech bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Schůze konaná 11.12.2012 nebyla usnášeníschopná.

Program:

1) Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2) Volba člena představenstva – prodloužení stávajícího člena případně volba nového

3) Výměna vchodových dveří bytového domu 1999

4) Návrh na příspěvek na plynový kotel bytových jednotek s vlastním vytápěním

5) Diskuse, závěr

V případě zastupování člena družstva na základě plné moci je nutné mít tuto plnou moc úředně ověřenou. Tato povinnost vyplývá ze stanov družstva a je třeba ji dodržovat. Děkuji.

V Říčanech dne 14. 12. 2012

Pavla Pajkrtová