Schůze bytového družstva ve čtvrtek 29. května 2014 od 19:30

Datum přidání: 12.5.2014 17:08:55

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat ve čtvrtek 29. května 2014 od 19:30 hod v budově Městského úřadu, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany, ve velké zasedací místnosti v 1. patře.

Program:

1) Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2) Změna stanov Bytového družstva 2000 z důvodu nového občanského zákoníku

3) Odsouhlasení vyúčtování za r. 2013 a hospodaření Bytového družstva 2000

4) Volba nových členů kontrolní komise z důvodu, že stávající komisi uplynulo funkční období

5) Nutnost zavedení individuálních měřičů tepla (budou předneseny nabídky, o kterých se bude hlasovat)

6) Diskuse, závěr

Vzhledem ke změně stanov bude na členskou schůzi pozván i notář. Prosím proto, abyste se členské schůze zúčastnili v hojném počtu, abychom byli schopni se usnášet. Návrh nových stanov si můžete přečíst na webových stránkách www.BD2000.cz, případné připomínky prosím zašlete na e-mailovou adresu pavlapajkrtova@yahoo.com a to nejpozději do 20.5.2014.

V případě zastupování člena družstva na základě plné moci je nutné mít tuto plnou moc úředně ověřenou. Tato povinnost vyplývá ze stanov družstva a je třeba ji dodržovat. Děkuji.

V Říčanech dne 12. 5. 2014

Pavla Pajkrtová