Schůze bytového družstva dne 8. 10. 2013

Datum přidání: 30.9.2013 7:02:41

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat v úterý 8. října 2013 od 19:30

v garážových prostorech bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

1) Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2) Výměna oken – časový harmonogram, etapy, financování (navýšení fondu oprav či spolupodílnictví jednotlivých bytů)

3) Diskuse, závěr

V případě zastupování člena družstva na základě plné moci je nutné mít tuto plnou moc úředně ověřenou. Tato povinnost vyplývá ze stanov družstva a je třeba ji dodržovat. Děkuji.

V Říčanech dne 26. 9. 2013

Pavla Pajkrtová